سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 3
دوشنبه 23 مهر ماه 1397
3
مهر 23 دوشنبه 54.80.87.166
نسخه 97.06.04
 
 

 

اطلاعیه مهم

دانشجویان گرامی

چنانچه تا 20 شهریور نتوانید انتخاب واحد نمایید براساس بخشنامه شماره37005مورخه 07/06/97 مشومل افزایش مازاد شهریه خواهید شد لذا  تا موعد مقرر نسبت به تعیین تکلیف ترم اول 98-97اقدام  فرمایید.

اداره آموزش

http://samamaragheh.ac.ir/site/

فايل: \msg_page\loginpage2.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage3.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!